програма за ТРЗ и ЛС

НАЧАЛО


Последни промени по софтуера

  Вид и дата   Описание на промените.
  Кадри/Личен състав за 2019 г.
29.03.2019г.
    

1. Корекция в печата на уведомлението по чл.62.
      2. Корекции в приложение 9 към НОИ.

  Кадри/Заплати 2019 г.
26.02.2019г.
    

1. Промени по персонала във връзка с новия формат и изисквания за уведомленията по чл.62 ал.5 според НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ДВ, БР. 1 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.03.2019 г.Издадена от министъра на труда и социалната политика и Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г.
    2. Промени във печатите на различни справки и служебни бележки във връзка в промяната на текста: думите "ЕИК на търговеца" се заменят с "ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)", според същата наредба.

  Кадри/Заплати
03.02.2019г.
    

Промени по персонала във връзка с новия формат и изисквания за декларация 1 за 2019 г.

  Персонал за 2019 г.
23.01.2019г.
    

ВНИМАНИЕ!!! Допусната е грешка при процента за ДОО на самоосигуряващите се лица за 2019 г. Потребителите, на които вече са заредени данните за 2019 година, могат да се обадят на доставчика за корекция или сами да коригират този процент като го уеднаквят със същия за 2018 г.!

  Кадри/Личен състав за 2019 г.
19.01.2019г.
    

От всички печати на заповеди отпада информацията за личната карта, дипломата и учебното заведение.

  Заплати за 2019 г.
15.01.2019г.
    

Отстраняване на грешка във служебната бележка по чл.45 ал.2 т.1,2 и 3 от ЗДДФЛ Образец 2, касаеща сумите за личен труд на самоосигуряващите се лица.
      Актуализация на програмата за годишно изравняване на ДДФЛ свързана със личния труд на самоосигуряващите се лица.

  Персонал за 2019 г.
05.01.2019г.
    

Актуализира базата данни за работа през 2019г.

  Кадри за 2019 г.
05.01.2019г.
    

Актуализира НКПД със промените от министерсто на труда и социалната политика със заповед от 19.12.2018 г.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
03.12.2018г.
    

Добавяне на нови счетоводни сметки в мемориалния ордер за личния труд на самоосигуряващите се лица.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
21.11.2018г.
    

Добавяне на нов банков клон на ОББ.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
20.11.2018г.
    

Промяна във фиша на самоосигуряващото се лице.
      Промяна във справките от работната заплата и брутното възнаграждение на самоосигуряващото се лице.
      Актуализация на справката за изплатени суми по граждански договор със включените нови кодове за вида на дохода.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
16.11.2018г.
    

Добавяне на нови кодове към кодовете за вида на дохода.

  Кадри/Заплати за 2018 г.
24.10.2018г.
    

Добавена възможност за отпечатване на всички документи без надписа за изготвил документа.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
18.10.2018г.
    

Отстраняване на грешки в приложения 10 за отпуските по майчинство, които се предават към НОИ.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
27.08.2018г.
    

Коригиране на протокола за декларции 1 и 6.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
22.08.2018г.
    

Коригиране на размерност на таблици за УП3.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
16.08.2018г.
    

Нови образци за приложение 11 за отпуските на самоосигуряващите се лица, които се предават към НОИ.
     Отстраняване на грешка при прекратяване на трудовите правоотношения.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
10.08.2018г.
    

Нови образци за приложение 10 за отпуските, които се предават към НОИ.

  Персонал
02.08.2018г.
    

Автоматична смяна на банковите сметка за данъци за софийските фирми в сила от 01.08.2018 г.

  Платежни нареждания
01.08.2018г.
    

Автоматична смяна на банковите сметка за софийските фирми в сила от 01.08.2018 г.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
30.07.2018г.
    

- Коригиране на грешки в предишни версии.
     - Актуализация на номенклатурата за отпуските по КТ.
     - Актуализация на номенклатурата за причините за прекретяване на трудовите провоотношения по КТ.
     - Нови образци за приложение 9 за болничните които се предават към НОИ.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
24.07.2018г.
    

Коригиране на грешки в предишни версии.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
23.06.2018г.
    

Коригиране на пропуски във декриптирането на банковите сметки за обезщетенията за НОИ!

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
09.06.2018г.
    

Във всички документи съдържащи лични данни се добавени имената на човека, който ги е изготвил, а също така дата и час на отпечатване!

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
04.06.2018г.
    

Коригиране на пропуски във декриптирането на лични данни за обезщетенията за НОИ!

  Всички програми във ситемата
28.05.2018г.
    

Внедряване на GDPR (General Data Protection Regulation) във система Персонал:
     1. Личните данни във системата се криптират. Данните които са криптират са: лична карта, адрес, пол, семейно положенние, образование, съдимост,телково решение, банкова метка, телефон, имейл адрес, месторождение, ЕГН, имена и други.
     2. Въвеждат се нови идентификатор и парола за работа със системата. Изискванията за идентификатора са: текст с дължина поне 4 различни символа. Изискванията за паролата са да съдържа: голяма буква, малка буква, цифра и символ. Паролата и идентификатора могат да се сменят при необходимост.
     3. Въвеждат се имената на потребителя или потребителите на системата.
     4. За разглеждане/отпечатане на документи със лични данни е необходима паролата за декриптиране на данните.
     5. Във всички документи съдържащи лични данни да са написани имената на човека, който ги е изготвил и дата и час на отпечатване.
     6. Необходимо е периодично /месечно или на 3 месеца/ да се прави пълен архив на базата данни, на компютъра и на външен носител, за да се осигури по голяма защита на информацията.
     7. Въвеждането на новите версии на потребителския компютър както и криптирането на данните се извършва от доставчика на системата.
     8. Преди криптирането на данните да се направи едно архивно копие на цялата база данни на компютъра на който е инсталирана базата данни и на външен носител.
     9. Желателно е електрония подпис за предаване на информацията кън НАП, НОИ и статистика да е на същия компютър, който по възможност да е защитен с парола на достъп.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
23.04.2018г.
    

Промяна в НКПД в сила от 01.03.2018 /Заповед на министъра на труда и социалната политика №РД01 -149 от26.02.2018 г./.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
25.02.2018г.
    

За фирмите, които трябва да предават в НАП справка по чл.73 /имат граждански договори или плащат наеми/ в модула, който изготвя печата и файла за предаване е направена възможност да се въведат и платените дивиденти с цел да е обединят със останалите данни и да се направи един общ печат и общ файл по чл.73 за предаване в НАП.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
29.01.2018г.
    

Добавяне на причини за прекратяване на служебните правоотношения със държавни служители от Закона за Държаввния служител.

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
23.01.2018г.
    

Отразяване на промени в наредба № 8-Н от 2005 г. публиквани в ДВ от 19.01.2018

  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
17.01.2018г.
    

Настройване на модулите за работа през 2018 г.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
17.01.2018г.
    

Настройване на модулите за работа през 2018 г.

  Персонал за 2018 г.
13.12.2017г.
    

Публикуваните промени са отразени в Персонал.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
13.12.2017г.
    

Печат на работното време по смени при работа по графици.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
29.11.2017г.
    

- Корекция в сметката за изплатени суми по граждански договор за четвърто тримесечие.
      - Корекция в справката за осигурителния доход на самоосигуряващите се лица.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
04.11.2017г.
    

Отстранена грешка при обезщетения по майчинство без ползване на отпуск.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
27.10.2017г.
    

Отстранена грешка при печата на присъствената форма с случай на двойно фамилно име на служителя.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
23.08.2017г.
    

Индивидуални промени в някои печати по искане на клиент.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
20.07.2017г.
    

Придружително писмо за приложения 9, 10 и 11, които се носят в НОИ.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
12.07.2017г.
    

Отстранена грешка в приложение 10.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
03.07.2017г.
    

Актуализиране на печатите за Допълнително споразумение към трудов договор.
     Запазва се първоначалния образец на допълнително споразумение с малка промяна.
     Нови видове по кратки печати на споразумения при промяна на заплата, клас, работно време и длъжност и смяна на обекта на работа.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
27.06.2017г.
    

Нови образци за приложения № 9, № 10 и № 11.
     1. Въвежда се чл.50а от Кодекса на Социално осигуряване, който дава възможност на майките да се върната на работа след 6 месеца на детето за остатъка до 410 дни, като получават 50% от обезщетенията, коити биха получили, ако са в отпуск по чл.50 от КСО. С това се увеличава броя на видовете декларации за обезщетения;
     2. Увеличава се броя на видовете отпуски по КТ, при ползването на които се изплащат обезщетения;
     3. Нови обстоятелства за бащите до 15 календарни дни и нови други обстоятелства и промени в обстоятелствата за всички видове декларации.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
28.05.2017г.
    

Актуализиране на печатите за поименното щатно разписание.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
16.05.2017г.
    

Направени са следните изменения в системата:
     1. Промяна в НКПД в сила от 01.05.2017;
     2. Възможност за промяна във всички данни касаещи фирмите;
     3. Пълен архив на базата данни.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
18.04.2017г.
    

Корекция в тримесечните статистически отчети

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
07.04.2017г.
    

Корекция на подредбата във поименото щатно радписание

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
31.03.2017г.
    

Във връзка с актуализацията на Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомления по чл.62 ал.5 и чл.123 от КТ, публикувана в ДВ.23 от 17 март 2017 г. Добавяне на ЕКАТТЕ /номера на населеното място/ където се извършва дейността на работещия. Ако лицето, за което се подава уведомлението, работи в различни населени места, се пише код 00000.
    Номера по ЕКАТТЕ са записва в щатното разписание, къето се описват обектите на които се работи.
    1. Променен е вида на уведомлението по чл.62 ал.5 като файл и печат.
    2. Променен е вида на уведомлението по чл.123 като файл и печат.
    3. Всички уведомления на действащи трудови договори подадени преди 01.04.2017 г. трябва да се подадат отново в срок до 01.10.2017 г. Записването за подаване става през печата на допълнително споразумение, като датата на споразумението трябва да е 01.04.2017.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
23.03.2017г.
    

1. Отстраняване на грешка в годишните статистически отчети за назначените по договор за управление.
    2. Актуализиция на служебната бележка за данъчните власти към проложение №1 от годишната декларация по чл.50 ЗДДФЛ .

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
14.02.2017г.
    

Суми за неизползвани платени годишни отпуски в края на годината.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
13.02.2017г.
    

Зареждане на нова клетка 15.1 в декларация 1, с код за прекратяване на осигуряването. Използва се за осигурените лица, които имат право на парично обезщетение за безработица.

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
02.02.2017г.
    

Нова Справка за изплатените обезщетения по чл.222.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
29.01.2017г.
    

Корекции във заплатите и декларация 1 във връзка със социалните разходи.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
27.01.2017г.
    

Промени в стуктурата на Декларация 1 според изисквванията за 2017година.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
26.01.2017г.
    

Актуализация на годишните статистически отчети според изискванията за 2016 година.
     - Забележка: Влезте в инфомационна база Операции.За шифри от 611 до 617 и 650 до 655 , коригирайте шифрите за годишните статистически отчети раздел 3. Кода 3170 да стане 3171. Това са задължителните осигуровки за сметка на работодателя и се изисква от отчета за Начислените средства.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
09.01.2017г.
    

По искане на наш клиент създаване на справка : Движение на персонала по пол и възрастова група за определен период от време.
Въз основа на заповед от Министерството на труда и социалната политика промени в НКПД в сила от 28.12.2016 г:
    1. Нови длъжностни наименования.
    2. Длъжности с променени кодове.

  Персонал за 2017 г.
27.12.2016г.
    

Настройване на базата данни за работа през 2017 година.
    1. Добавяне на осигурителни прагове 2017 за системата и всяка фирма от нея.
    2. Добавяне на процентите за ТЗПВ 2017 за системата и отделните фирми.
    3. Добавяне на минимална заплата, проценти за данъци и осигуровки 2017 година за всички видове осигурен.
    4. Календар за 2017 година със работни, почивни и празнични дни. Календар за 2018 година.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
06.11.2016г.
    

Отпечатване на придружително писмо за приложения 9,10 и 11 за парични обезщетения от НОИ, които не се предават по електронен път.

  Заплати/ ТРЗ за 2016 г.
19.10.2016г.
    

Автоматично поддържане и записване на изходящи номера на всички документи за физичеките лица, които се отпечатват от системата.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
23.08.2016г.
    

Корекция в обезщетенията за НОИ във връзка със срочните трудови договори.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
13.08.2016г.
    

Въз основа на заповед от Министерството на труда и социалната политика промени в НКПД в сила от 01.08.2016 г:
    1. Добавяне на нови длъжностни наименования.
    2. Промяна в стари наименования в длъжности и групи длъжности.
    3. Длъжности които отпадат от НКПД /изтриване/.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
30.07.2016г.
    

1. Автоматично поддържане и записване на поредни номера на заповедите в системата: нов трудов договор, допълнително споразумение, отпуск, прекратяване на правоотношенията, ....
    2. Автоматично поддържане и записване на поредни номера в приложенията за НОИ: обезщетения от болнични, обезщетения от осигурител за отпуски, обезщетения за самоосигуряващото се лице.
     - корекция в таблица за обезщетения.
    3. Добавяне на нова длъжност в номенклатурата на длъжностите по НКПД.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
16.07.2016г.
    

Корекция в печатите на статистическите отчети.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
16.06.2016г.
    

Промени свързани с обезщетенията и банковата сметка на лицата в личната картотека.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
16.06.2016г.
    

Корекция на декларация 1 във връка със вид осигурен 21 и 23, които са отпаднали през 2016 г.
     Корекция във връзка с банковата сметка на фирмата при електронното банкиране:

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
24.04.2016г.
    

Корекция в програмата за създаване на приложение 15 за болничните от приложение 9.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
24.04.2016г.
    

Промяна в името на файла за предаване на платежните нареждания.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
30.03.2016г.
    

Корекция в статистическите отчети във връзка с трудови договори по чл.114 от КТ.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
06.03.2016г.
    

Корекция в печатите за сметка за изплатени суми и служебни бележки за граждански договори и наем:
     - Отпечатване на ДДФЛ на горните документи при избор през четвърто тримесечие данъка да се плаща от фирмата осигурител.
     Корекция в модула за УП2 в частта за кадрите:
     - Добавяне или корекция на датата на напускане, когато това не е отразено във системата Кадри при записване на УП2/3 за месеца.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
02.03.2016г.
    

Подобряване на работата с приложенията 9, 10 и 11 за обезщетения от НОИ:
     - подробни и лесно разбираеми съобщения за грешки в данните за приложенията;
     - отстраняване на допуснати грешки в програмното осигуряване.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
28.01.2016г.
    

Създаване на база данни за обезщетенията ;
    xml файл на Приложение 9 за болнични, бременост и раждане до 132 дни;
    xml файл на приложение 10 за издадени отпуски за отглеждани на малко дете от осигурител ;
    xml файл на приложение 11 за отглеждане на малко дете от самоосигуряващо се лице.
    Забележка: За подробности четете раздела за Обезщетения от НОИ.

  Заплати за 2016 г.
26.01.2016г.
    

Според 'Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 за ....'. Обн.ДВ брой 2 от 8 януари 2016 г.;
    - промени в протокола за предаване на декларация 1 и 6. Приложение № 5 към чл.6 ал.7 от Наредбата;
    - промени в печата на декларация 6. Приложение № 4 към чл.2 ал.2 от Наредбата.
     Във връзка със публикуваните декларации за данъчни облекчения за деца по чл.22в и деца с увреждания по чл.22г от ЗДДФЛ:
    - добавяне на данъчните облекчения във ведомостта на заплатите за месец декември 2015г.;
    - отразяване на облекченията по чл.22в и чл.22г във служебната бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ, за данъчните власти /Образец 1/.

  Информационна база за 2016 г.
15.01.2016г.
    

- календар 2016 и 2017 година;
    - осигурителни прагове;
    - % за осигуровки, ТЗПБ и ДДФЛ;
    - актуализация на НКПД с длъжности 2016 г.;
    - добавяне на община в адресните данни на инсталираните фирми;
    - добавяне на вид дейност на самоосигуряващите се лица.НАЧАЛО