програма за ТРЗ и ЛС

НАЧАЛО


Последни промени по софтуера

  Вид и дата   Описание на промените.
  Заплати/ТРЗ за 2018 г.
17.01.2018г.
    

Настройване на модулите за работа през 2018 г.

  Кадри/Личен състав за 2018 г.
17.01.2018г.
    

Настройване на модулите за работа през 2018 г.

  Персонал за 2018 г.
13.12.2017г.
    

Публикуваните промени са отразени в Персонал.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
13.12.2017г.
    

Печат на работното време по смени при работа по графици.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
29.11.2017г.
    

- Корекция в сметката за изплатени суми по граждански договор за четвърто тримесечие.
      - Корекция в справката за осигурителния доход на самоосигуряващите се лица.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
04.11.2017г.
    

Отстранена грешка при обезщетения по майчинство без ползване на отпуск.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
27.10.2017г.
    

Отстранена грешка при печата на присъствената форма с случай на двойно фамилно име на служителя.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
23.08.2017г.
    

Индивидуални промени в някои печати по искане на клиент.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
20.07.2017г.
    

Придружително писмо за приложения 9, 10 и 11, които се носят в НОИ.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
12.07.2017г.
    

Отстранена грешка в приложение 10.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
03.07.2017г.
    

Актуализиране на печатите за Допълнително споразумение към трудов договор.
     Запазва се първоначалния образец на допълнително споразумение с малка промяна.
     Нови видове по кратки печати на споразумения при промяна на заплата, клас, работно време и длъжност и смяна на обекта на работа.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
27.06.2017г.
    

Нови образци за приложения № 9, № 10 и № 11.
     1. Въвежда се чл.50а от Кодекса на Социално осигуряване, който дава възможност на майките да се върната на работа след 6 месеца на детето за остатъка до 410 дни, като получават 50% от обезщетенията, коити биха получили, ако са в отпуск по чл.50 от КСО. С това се увеличава броя на видовете декларации за обезщетения;
     2. Увеличава се броя на видовете отпуски по КТ, при ползването на които се изплащат обезщетения;
     3. Нови обстоятелства за бащите до 15 календарни дни и нови други обстоятелства и промени в обстоятелствата за всички видове декларации.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
28.05.2017г.
    

Актуализиране на печатите за поименното щатно разписание.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
16.05.2017г.
    

Направени са следните изменения в системата:
     1. Промяна в НКПД в сила от 01.05.2017;
     2. Възможност за промяна във всички данни касаещи фирмите;
     3. Пълен архив на базата данни.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
18.04.2017г.
    

Корекция в тримесечните статистически отчети

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
07.04.2017г.
    

Корекция на подредбата във поименото щатно радписание

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
31.03.2017г.
    

Във връзка с актуализацията на Наредба №5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомления по чл.62 ал.5 и чл.123 от КТ, публикувана в ДВ.23 от 17 март 2017 г. Добавяне на ЕКАТТЕ /номера на населеното място/ където се извършва дейността на работещия. Ако лицето, за което се подава уведомлението, работи в различни населени места, се пише код 00000.
    Номера по ЕКАТТЕ са записва в щатното разписание, къето се описват обектите на които се работи.
    1. Променен е вида на уведомлението по чл.62 ал.5 като файл и печат.
    2. Променен е вида на уведомлението по чл.123 като файл и печат.
    3. Всички уведомления на действащи трудови договори подадени преди 01.04.2017 г. трябва да се подадат отново в срок до 01.10.2017 г. Записването за подаване става през печата на допълнително споразумение, като датата на споразумението трябва да е 01.04.2017.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
23.03.2017г.
    

1. Отстраняване на грешка в годишните статистически отчети за назначените по договор за управление.
    2. Актуализиция на служебната бележка за данъчните власти към проложение №1 от годишната декларация по чл.50 ЗДДФЛ .

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
14.02.2017г.
    

Суми за неизползвани платени годишни отпуски в края на годината.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
13.02.2017г.
    

Зареждане на нова клетка 15.1 в декларация 1, с код за прекратяване на осигуряването. Използва се за осигурените лица, които имат право на парично обезщетение за безработица.

  Kадри/Личен състав за 2017 г.
02.02.2017г.
    

Нова Справка за изплатените обезщетения по чл.222.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
29.01.2017г.
    

Корекции във заплатите и декларация 1 във връзка със социалните разходи.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
27.01.2017г.
    

Промени в стуктурата на Декларация 1 според изисквванията за 2017година.

  Заплати/ТРЗ за 2017 г.
26.01.2017г.
    

Актуализация на годишните статистически отчети според изискванията за 2016 година.
     - Забележка: Влезте в инфомационна база Операции.За шифри от 611 до 617 и 650 до 655 , коригирайте шифрите за годишните статистически отчети раздел 3. Кода 3170 да стане 3171. Това са задължителните осигуровки за сметка на работодателя и се изисква от отчета за Начислените средства.

  Кадри/Личен състав за 2017 г.
09.01.2017г.
    

По искане на наш клиент създаване на справка : Движение на персонала по пол и възрастова група за определен период от време.
Въз основа на заповед от Министерството на труда и социалната политика промени в НКПД в сила от 28.12.2016 г:
    1. Нови длъжностни наименования.
    2. Длъжности с променени кодове.

  Персонал за 2017 г.
27.12.2016г.
    

Настройване на базата данни за работа през 2017 година.
    1. Добавяне на осигурителни прагове 2017 за системата и всяка фирма от нея.
    2. Добавяне на процентите за ТЗПВ 2017 за системата и отделните фирми.
    3. Добавяне на минимална заплата, проценти за данъци и осигуровки 2017 година за всички видове осигурен.
    4. Календар за 2017 година със работни, почивни и празнични дни. Календар за 2018 година.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
06.11.2016г.
    

Отпечатване на придружително писмо за приложения 9,10 и 11 за парични обезщетения от НОИ, които не се предават по електронен път.

  Заплати/ ТРЗ за 2016 г.
19.10.2016г.
    

Автоматично поддържане и записване на изходящи номера на всички документи за физичеките лица, които се отпечатват от системата.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
23.08.2016г.
    

Корекция в обезщетенията за НОИ във връзка със срочните трудови договори.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
13.08.2016г.
    

Въз основа на заповед от Министерството на труда и социалната политика промени в НКПД в сила от 01.08.2016 г:
    1. Добавяне на нови длъжностни наименования.
    2. Промяна в стари наименования в длъжности и групи длъжности.
    3. Длъжности които отпадат от НКПД /изтриване/.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
30.07.2016г.
    

1. Автоматично поддържане и записване на поредни номера на заповедите в системата: нов трудов договор, допълнително споразумение, отпуск, прекратяване на правоотношенията, ....
    2. Автоматично поддържане и записване на поредни номера в приложенията за НОИ: обезщетения от болнични, обезщетения от осигурител за отпуски, обезщетения за самоосигуряващото се лице.
     - корекция в таблица за обезщетения.
    3. Добавяне на нова длъжност в номенклатурата на длъжностите по НКПД.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
16.07.2016г.
    

Корекция в печатите на статистическите отчети.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
16.06.2016г.
    

Промени свързани с обезщетенията и банковата сметка на лицата в личната картотека.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
16.06.2016г.
    

Корекция на декларация 1 във връка със вид осигурен 21 и 23, които са отпаднали през 2016 г.
     Корекция във връзка с банковата сметка на фирмата при електронното банкиране:

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
24.04.2016г.
    

Корекция в програмата за създаване на приложение 15 за болничните от приложение 9.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
24.04.2016г.
    

Промяна в името на файла за предаване на платежните нареждания.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
30.03.2016г.
    

Корекция в статистическите отчети във връзка с трудови договори по чл.114 от КТ.

  Заплати/ТРЗ за 2016 г.
06.03.2016г.
    

Корекция в печатите за сметка за изплатени суми и служебни бележки за граждански договори и наем:
     - Отпечатване на ДДФЛ на горните документи при избор през четвърто тримесечие данъка да се плаща от фирмата осигурител.
     Корекция в модула за УП2 в частта за кадрите:
     - Добавяне или корекция на датата на напускане, когато това не е отразено във системата Кадри при записване на УП2/3 за месеца.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
02.03.2016г.
    

Подобряване на работата с приложенията 9, 10 и 11 за обезщетения от НОИ:
     - подробни и лесно разбираеми съобщения за грешки в данните за приложенията;
     - отстраняване на допуснати грешки в програмното осигуряване.

  Кадри/Личен състав за 2016 г.
28.01.2016г.
    

Създаване на база данни за обезщетенията ;
    xml файл на Приложение 9 за болнични, бременост и раждане до 132 дни;
    xml файл на приложение 10 за издадени отпуски за отглеждани на малко дете от осигурител ;
    xml файл на приложение 11 за отглеждане на малко дете от самоосигуряващо се лице.
    Забележка: За подробности четете раздела за Обезщетения от НОИ.

  Заплати за 2016 г.
26.01.2016г.
    

Според 'Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 за ....'. Обн.ДВ брой 2 от 8 януари 2016 г.;
    - промени в протокола за предаване на декларация 1 и 6. Приложение № 5 към чл.6 ал.7 от Наредбата;
    - промени в печата на декларация 6. Приложение № 4 към чл.2 ал.2 от Наредбата.
     Във връзка със публикуваните декларации за данъчни облекчения за деца по чл.22в и деца с увреждания по чл.22г от ЗДДФЛ:
    - добавяне на данъчните облекчения във ведомостта на заплатите за месец декември 2015г.;
    - отразяване на облекченията по чл.22в и чл.22г във служебната бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ, за данъчните власти /Образец 1/.

  Информационна база за 2016 г.
15.01.2016г.
    

- календар 2016 и 2017 година;
    - осигурителни прагове;
    - % за осигуровки, ТЗПБ и ДДФЛ;
    - актуализация на НКПД с длъжности 2016 г.;
    - добавяне на община в адресните данни на инсталираните фирми;
    - добавяне на вид дейност на самоосигуряващите се лица.

  Заплати
26.09.2015г.
    

- Промяна на поименна справка за осигуровки и данъци: лични и от работодателя за избран период от време, със добавяне на начислените възнаграждения за избрания период.
    - Промяна във мемориалния ордер със възможност за разделяне на осигуровките от работодателя по фондове във раздела Разходи за персонала.
    - Промяна във работното време на графиците за работа със възможност за добавяне на минути в дневното работно време.
    - Промяна във печата на присъствената форма по чл.76.
    - Корекция на декларация 1 за работещите по график.

  Кадри
23.09.2015г.
    

- Уведомления по чл.123 за смяна на работодател.
    - Друг вид печат на основен трудов договор по чл.70 със срок за изпитване.

  Заплати
04.04.2015г.
    

- Въвеждане на сумирано изчисляване на работното време за период по голям от един месец със вид осигурен 16.
     - Създаване на текстови файл за предаване по електронен път на данните за доходите на физическите лица по извън трудови правоотношения - справката по чл.73 за 2014 г.
     - При изготвяне на заплатите става автоматично прехвърляне на чистата сума за получаване към код на операция за банкиране, за тези, за които заплатите се превеждат по банкова сметка.

  Кадри
02.04.2015г.
    

Промяна във вида на печата на декларация - приложение № 15 във връзка с "Постановление № 51 от 6 март 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното Обществено Осигуряване" - публикувана в ДВ.№ 19 от 13.03.2015 г.

  Заплати
07.03.2015г.
    

Отстраняване на пропуск по отношение на обезщетенията за безработица в декларация 6.

  Промени в декларация 6 в сила от 01.01.2015г.     

- Осигуровките при гражданските договори които се пишат с вид плащане 4, задължително се пишат с дата на плащане последния ден от месеца, в който е извършено плащането.
     - Осигуровките за обезщетенията за безработица /останане без работа/ се записват в отделна колонка с вид плащане 6 и дата на плащане последния ден от месеца, в който е извършено плащането.

  Избор на осигуряване според ДВ,бр.107 от 2014г./чл.4б от КСО/
в сила от 01.01.2015г.
    

(1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.
     (2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
     (3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.
     (4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

   Промени във връзка с Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г.
– публикувана в ДВ, брой 14 от дата 20.02.2015 г.
    

1. В указанията за попълване на декларация образец № 1 т. 26 се изменя така:
    "26. За УПФ или за фонд "Пенсии" в размера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21."
    2. В указанията за попълване на декларация обр. № 6 т. 12 се изменя така:
    "12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд "Пенсии" в размера за УПФ."

  Заплати
05.02.2015г.
    

Отстраняване на грешка в декларация 1.

  Заплати
02.02.2015г.
    

Примахване от декларация 1 вид осигурен 11, за назначените по чл.114;
     Добавяне в номенклатурата на трудовите договори по член 114 избор на основен трудов договор и договор за допълнителен труд;
     Добавена е Банка ДСК при плащане на заплатите по банков път.

  Заплати
20.01.2015г.
    

Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.

  Заплати
10.01.2015г.
    

- Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ). Образец № 1:
     - Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл.45 ал.2 т. 1 2 и 3 от ЗДДФЛ). Образец № 2;
     - Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност и/или наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл.45 ал. от ЗДДФЛ). Образец № 3;
     - Сметка за изплатени суми по чл. 45 ал.4 от ЗДДФЛ. Образец № 3а;
     - промяна във вида на декларация 1 според изискванията на НАП за 2015 г.;
     - актуализация на декларация 6 според изискванията.;
     - зареждане на минималните осигурителни прагове за 2015 г.;
     - зареждане на процентите за ТЗПБ за 2015 г.;
     - зареждане на всички необходими данни и параметри за изготвяне на заплатите през 2015 г.;
     - отразяване на промените в НКПД в информационната база на системата.

  Кадри
06.01.2015г.
    

1. Промяна на образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болнични и майчинство:
     - Приложение номер №1, Приложение №8, Приложение №9 и Приложение №15;
     2. Добавяне в информационната база на номенклатура на кодовете за вида на дохода и въвеждането на тези кодове при гражданските договори;
     3. Зареждане на празничните дни и разместванията в календара за 2015 г. и календар за 2016 г.НАЧАЛО