Програмни продукти за кадри

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на обезщетенията от НОИ.

  Данните за обезщетенията за болнични и отпуските за отглеждане на малко дете, се въвеждат автоматично от системата при въвеждане на болничния лист и/или заповед за отпуск, които се отразяват и във ведомостта на заплатите.

  От тези модули се записват XML файлове, за предаване по електронен път в НОИ. Създават се три вида XML файлове за предаване на болнични, отпуски за отглежданене на малко дете от осигурител и отпуски за отглеждане на малко дете от самоосигуряващ се.

  Данните които се предават са: редовни, коригиращи или заличаващи вече подадени данни. Ползвателя на продукта сам определя от кой вид са данните, които ще се предават в НОИ. Друга характеристика на данните е дали съдържат удостоверени обстоятелства или променени обстоятелства за вече предадени данни. Автоматично за всеки запис се слагат символи за редовни данни и удостоверени обстоятелства. Ако е необходимо записа да се подаде втори път като коригиращ или заличаващ вече предаден такъв, ползвателя го избира и въвежда показаните на екрана стойности за подаване като коригиращи, заличаващи, основни данни и обстоятелства или променени обстоятелства.

  Възможни стойности за полето ЗНАК са: False - запис който трябва да се предава и True - предаден запис.

  Възможните стойности на полето КОД са: 0 - данните са редовни, 1 - данните са коригиращи и 2 - данните са заличаващи на вече подадените такива.

  Възможните стойности на полето ВИД са: 1 - подаване на редовни данни и удостоверени обстоятелства; 2 - подаване на променени обстоятелства и 3 - подаване на удостоверени и променени обстоятелства едновременно.

  Работата с функционалните клавиши показани във примера са описани в долния край на показания пример.

  Данните за приносителя на приложенията в НОИ се попълват на показания екран

  Данните за представляващия фирмата се попълват на показания екран. Необходимо е да се избере и запомни опцията, кой ще предава данните.

  Данните за приносителя и представляващия фирмата се използват за отпечатване на придружителното писмо.

 1. Обезщетения от болнични.
 2. Данните за обезщетениято за болничните, които се представят в НОИ се записват втоматично, още при въвеждането на болничния лист в модула за болничните.

  Ако болничният лист не е за бременост и раждане на екрана на избрания запис се записва входящ номер и дата на входиране, такива каквито са описани в дневника с болничнни и отпуски за бремеменост и раждане. Избира се опцията за предаване на банковата сметка, на която ще се превеждат сумите за обезщетения или вече има предадена такава. Банковата сметка се извлича от личните данни на лицето от личната картотека.

  Ако болничният е след 42рия ден от бремеността /след раждането/ се попълват и данните за децата и удостоверените им обстоятелства.

  Данните за болничния и банковата сметка се съхраняват със указания бутон. Данните за децата и свързаните с тях обстоятелства се съхраняват с друг бутон. Описанието на функционалните бутончета е показано в долния край на приложения пример и трябва задължително да се използват по предназначение.

  Ако е необходимо да се направи промяна в обстоятелствата се натиска съответния бутон за промяна. Може да са промени например банковата сметка или някои от посоченните обстоятелства на показания екран. Ако има промяна в обстоятелство, което не е във изброените се попълва полето с други обстоятелства. Избраните обстоятелства трябва да се маркират и след това съхранят.

  Името на xml файла започва с PRIL9, след което се добавят датата на записването и булстата на фирмата. Например PRIL9-20160127-121212100

 3. Обезщетения от отпуски издадени от осигурител./Работещи на трудов договор/.
 4. Данните за обезщетениято за отпуските, които се представят в НОИ се записват автоматично, още при въвеждането на:

  • отпуск за отглеждане на дете до 410 дни;
  • отпуск на бащите до 15 календарни дни;
  • платен отпуск за отглеждане на дете до 2 години;
  • отпуск за отглеждане на дете от 6 месеца до 410 дни;
  • отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 години до 365 дни от датата на осиновяването;
  • отпуск при осиновяване на дете от 2 до 5 години след 6 месеца от осиновяването до 365 дни;

  Попълват се номер и дата на входиране, банкова сметка, данни за децата и свързаните с тях удостоверени обстоятелства. С помощта на описаните бутони в примера се добавят и другите задължителни данни.

  Ако се наложи промяна в обстоятелствата се маркират посочените обстоятелства или се добавя друго обстоятелство.

  Името на xml файла започва с PRIL10, след което се добавят датата на записването и булстата на фирмата.

 5. Обезщетения за отглеждане на малко дете от самоосигуряващ се.
 6. Отпуските за отглеждане на малко дете са като тези на работещите по трудов договор.

  Попълват се данните на основния екран за входящ номер, дата на входиране, банкова сметка и данни за децата

  с помощта на описаните бутони се добавят данните за осигуряването, качеството на лицето, удостоверените обстоятелства и др.

  Ако се наложи промяна в обстоятелствата се маркират посочените обстоятелства или се добавя друго обстоятелство.

  Името на xml файла започва с PRIL11, след което се добавят датата на записването и булстата на фирмата.

  НАЧАЛО